انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

تکامل

نویسنده : ریدلی مارک

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

فضاهای شهری، مکان‌های گردشگری؛ قلمروهای گردشگری شهری

نویسنده : بروس‌ هایلر، تونی گریفین، دبورا ادواردز

مترجم : مژگان ثابت تیموری و همکاران

قیمت :

سطح L1 نوجوانان (واحد وکیل‌آباد و اندیشه) جهاد دانشگاهی مشهد

نویسنده : آکسفورد

مترجم :

قیمت :

راهنمای کاربردی مدیریت ایمنی، سلامت، و محیط زیست (جلد اول)

نویسنده : قاسم ذوالفقاری

مترجم : -

قیمت :

سطح L8 عادی نوجوانان مرکز شریعتی جهاد دانشگاهی مشهد

نویسنده : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

مترجم : --

قیمت :

Ready for First coursebook 3rd Edition

نویسنده : McMillab

مترجم : --

قیمت :

Ready for CAE

نویسنده : Macmillan

مترجم : --

قیمت :

سیمای گردشگران ایران

نویسنده : حامد بخشی

مترجم : --

قیمت :

Move Up - کتابچه کمک‌درسی مربوط به Lets Go 6

نویسنده : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

مترجم : --

قیمت :

ریاضیات عمومی دو - قسمت اول

نویسنده : محمدعلی کرایه چیان

مترجم : -

قیمت :

جایگاه مکان های با ارزش هویتی-معنایی در شهرهای مقصد گردشگری

نویسنده : معصومه توانگر- مژگان ثابت تیموری و حسین مبینی

مترجم : -

قیمت :

ریاضیات عمومی یک

نویسنده : محمدعلی کرایه چیان

مترجم : -

قیمت :

ریاضیات مقدماتی

نویسنده : محمدعلی کرایه چیان

مترجم : -

قیمت :

زیست شناسی بذر و عملکرد گیاهان زراعی دانه‌ای

نویسنده : دنیس بی اگلی

مترجم : نبی خلیلی اقدم و علی راحمی کاریزکی ویراستار علمی: محمد خواجه حسینی

قیمت :

مدیریت منظر پایدار؛ طراحی، احداث و نگهداری

نویسنده : توماس دبلیو کوک؛ آناماری وندرزاندن

مترجم : فاطمه کاظمی و نوید وحدتی مشهدیان

قیمت :

ضایعات برخی محصولات کشاورزی ایران؛ مفاهیم، علل، کاربرد، کاهش و مدیریت

نویسنده : بهجت تاج الدین و همکاران

مترجم : -

قیمت :

سلوک عارفانه

نویسنده : مهدی ابراهیمی

مترجم : -

قیمت :

سطح So1-So2 - مرکز آموزش اندیشه

نویسنده : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

مترجم : ندارد

قیمت :

تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر منابع آب و محیط زیست

نویسنده : حسن لی عل مراد

مترجم : -

قیمت :

جغرافیای اقتصادی ایران

نویسنده : مطیعی لنگرودی

مترجم : -

قیمت :