انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

دوشنبه ، 06 اسفند 1397

چاپ دوم کتاب «فیزیولوژی و نمو گیاهی (جلد اول)» منتشر شد

اشتراک گذاری

فیزیولوژی گیاهی، مطالعه اعمال حیاتی گیاه، فرایند رشدونمو، متابولیسم و تولیدمثل، روابط گیاه با محیط زنده و غیرزنده آن است.

بدون‌شک درک سازوکارهای کنترل‌کننده هر یک از فرایندهای پیچیده فوق و نحوه درک و پاسخ مناسب به آنها دیدگاه تازه‌ای دراختیار دست‌اندرکاران اصلاح نباتات و تولیدکنندگان محصولات زراعی و باغی و گلخانه‌ای قرار می‌دهد.

امروزه پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه‌های مختلف ژئومیکس، پروتئومیکس و متابولومیکس و مسیرهای مختلف درک محرک‌های محیطی و درونی و انتقال آنها به‌داخل سلول گیاهی برای تحریک بیان ژن‌های مرتبط و تولید پروتئین‌های ضروری به‌کمک فیزیولوژی گیاهی آمده و به حل مجهولات فراروی دانشمندان علوم گیاهی کمک شایانی نموده ‌است.

از اختصاصات ویژه این کتاب، که در بسیاری از دانشگاههای دنیا به‌عنوان کتاب درسی فیزیولوژی گیاهی تدریس شده و در رشته‌های مرتبط نیز منبع کمک‌درسی ارزشمندی است، فراگیربودن، روزآمدبودن، پیوستگی مطالب در عین استقلال فصول و ساده‌بودن متن آن است.

مزیت ویراست ششم کتاب این‌است‌که نویسندگان آن به ۳۲ نفر افزایش یافته و بخش نمو و مراحل مختلف چرخه زندگی گیاه نیز به آن اضافه شده‌است.

دانشجویان رشته‌های مختلف رشته‌های کشاورزی و اصلاح نباتات، دانشجویان علوم زیستی به‌ویژه گیاه‌شناسی، پژوهشگران و کارشناسان مراکز تحقیقات مرتبط با کشاورزی، پرورش‌دهندگان گل و گیاه و گلخانه‌داران و دست‌اندرکاران تولید کود و تغذیه گیاهی و کارشناسان دست‌اندرکار تولید علفکش‌ها، قارچ‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها و کنترل بیولوژیک، مطالب این کتاب را بسیار مفید خواهند یافت.