انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

رگرسیون چندگانه مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب

نویسنده : قهرمان بیژن

مترجم : -

قیمت :

مستندسازی آلودگی آب‌های زیرزمینی

نویسنده : زاپورزوک

مترجم : قهرمان بیژن- انتظاری فرید

قیمت :