انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

گردشگری کشاورزی

نویسنده : افسانه زارعی، هادی رفیعی دارانی و علیرضا حاتمی

مترجم : -

قیمت :

تحلیل رگرسیون کاربردی

نویسنده : آساد محمدتقی

مترجم : -

قیمت :

راهنمای شناسایی 220 گیاه پوششی

نویسنده : شوشتریان سلمان

مترجم : -

قیمت :

راهنمای مدیریت علف های هرز در مزارع ذرت ایران

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

آبیاری سطحی ارزیابی طراحی و شبیه سازی

نویسنده : انصاری حسین

مترجم : -

قیمت :