انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

بوم‌شناسی هجوم و گونه‌های مهاجم ایران

نویسنده : بهزاد زادهوش، سمیه نمرودی و حمیدرضا رضایی

مترجم : -

قیمت :

مجموعه چهار کتاب زیست‌شناسی

نویسنده : گروه نویسندگان و مترجمان

مترجم : -

قیمت :

مقدمه‌ای بر ژنتیک حفاظت

نویسنده : ریچارد فرانکهام و همکاران

مترجم : وحید زمانی، نوید زمانی، سعید نادری و محمود قاسمپوری

قیمت :

جمعیت، گونه‌ها و تکامل فرگشت زیستی و بیوسیتماتیک جانوری

نویسنده : جمشید درویش

مترجم :

قیمت :

زیست فناوری گیاهی؛ دستکاری ژنتیکی گیاهان

نویسنده : اسلاتر آدریان

مترجم : حیدری بهرام

قیمت :