انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

زیست فناوری گیاهی؛ دستکاری ژنتیکی گیاهان

نویسنده : اسلاتر آدریان

مترجم : حیدری بهرام

قیمت :