انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

گردشگری پایدار از گردشگری انبوه تا بوم گردی

نویسنده : فیشر آنتون

مترجم : سیفی سیامک،عادل نیکجو

قیمت :

بسترسازی تحقق توسعه حمل‌و‌نقل‌محور

نویسنده : کری کورتیس و همکاران

مترجم : رهنما محمد رحیم

قیمت :

مدیریت استراتژیک مهمان‌نوازی و گردشگری

نویسنده : فوزی اکومس و همکاران

مترجم : ثابت تیموری مژگان- محمدی عبده‌وند مصطفی

قیمت :

روش‌های پیش‌بینی در گردشگری

نویسنده : سازمان جهانی گردشگری ملل متحد

مترجم : مرزی وحید- رفیعی هادی

قیمت :

دو فصلنامه مطالعات گردشگری

نویسنده : پژوهشگده اقبال/

مترجم :

قیمت :