انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

شنبه ، 16 فروردين 1399

کتاب «زیست‌شناسی بذر و عملکرد گیاهان زراعی دانه‌ای» چاپ و منتشر شد

اشتراک گذاری

افزایش تولید و تأمین مواد غذایی هنوز به‌عنوان یک دغدغه جهانی مطرح است که اغلب از آن با نام «امنیت غذایی» یاد می‌کنند. نقطه آغاز بیشتر محصولات زراعی، بذر است. در میان سایر نهاده‌های کشاورزی مانند نیروی انسانی، آبیاری، کودهای شیمیایی و حیوانی که برای تولید موفق ضروری هستند، بذر به عنوان اولین نهاده کشاورزی درنظر گرفته می‌شود.

هدف نخست این کتاب، دستیابی به درک رشدونمو دانه‌ها، فرآیندهای مرتبط با آن، تنظیم این فرآیندها و تأثیر عوامل گیاهی و محیطی است. هدف دوم استفاده از دانش رشدونمو دانه برای تعریف نقش دانه در فرآیند تولید عملکرد است. 

کتاب پیشِ‌رو، ترجمه ویراست دوم کتاب «زیست‌شناسی بذر و عملکرد محصولات زراعی دانه‌ای» است که حاصل نتایج جمع‌آوری‌شده نزدیک به 20 سال از تحقیقات و متون قابل‌توجه در مورد رشد و نمو بذر و نقش آن در تعیین عملکرد است. کتاب حاضر ضمن ترسیم نظریه‌هایی که یک محقق بذر باید بداند، اطلاعات بسیار مفیدی در مورد چگونگی تشکیل بذر و رابطه آن با عملکرد ارائه داده است.