انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

سلوک عارفانه

نویسنده : مهدی ابراهیمی

مترجم : -

قیمت :

قرآن کریم

نویسنده : قرآن کریم

مترجم : غراب کمال‌الدین

قیمت :

مدیریت بحران

نویسنده : بیرودیان نادر

مترجم : -

قیمت :

نیایش‌های پیامبر

نویسنده : مهدوی دامغانی محمود

مترجم : غراب کمال‌الدین

قیمت :

استراتژی توسعه صنعت و معدن و تجارت استان و شهرستان ها

نویسنده : شاهنوشی ناصر و همکاران

مترجم : -

قیمت :

مطالعات گردشگری و علوم اجتماعی

نویسنده : هولدن اندرو

مترجم : رضوانی پرکند رضا

قیمت :

برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران

نویسنده : مطیعی لنگرودی حسن

مترجم : -

قیمت :

تاریخ اسلام

نویسنده : قنوات عبدالرحیم

مترجم : -

قیمت :

سلفژ و تئوری موسیقی

نویسنده : فریفته علیرضا

مترجم : -

قیمت :

طرح‌های تفصیلی شهری

نویسنده : رهنما محمد رحیم

مترجم : -

قیمت :

راهنمای استفاده از ArcGIS 9.x مقدماتی

نویسنده : مسکنی جیفرودی حمیدرضا

مترجم : -

قیمت :

راهنمای سنجش روایی و پایایی در پژوهشهای فرهنگی واجتماعی

نویسنده : حیدری چروده مجید

مترجم : -

قیمت :

خورشید جان افزا 2

نویسنده : جمعی از مولفین

مترجم : -

قیمت :

راهنمای نگارش در تاریخ

نویسنده : نورائی مرتضی

مترجم : -

قیمت :

فرهنگ لغات و اصطلاحات بورس

نویسنده : لطفعلی پور محمدرضا

مترجم : -

قیمت :

شناسایی نقاط با ارزش شهری

نویسنده : رهنما محمد رحیم

مترجم : -

قیمت :

شیوه های نگارش مقالات علمی پژوهشی

نویسنده : لستر جیمز دی

مترجم : رفیع نژاد راحله

قیمت :

قصه و قصه گویی

نویسنده : مهاجری زهرا

مترجم : -

قیمت :

سنجش فرم کالبدی شهر

نویسنده : رهنما محمدرحیم، عباس زاده غلامرضا

مترجم : -

قیمت :

تحلیل شبکه

نویسنده : نوک دیوید

مترجم : عظیمی هاشمی مژگان

قیمت :