انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

مقدمه‌ای بر ژنتیک حفاظت

نویسنده : ریچارد فرانکهام و همکاران

مترجم : وحید زمانی و همکاران

قیمت :

زیست فناوری گیاهی؛ دستکاری ژنتیکی گیاهان

نویسنده : اسلاتر آدریان

مترجم : حیدری بهرام

قیمت :