انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

مدیریت آب؛ منابع و کاربردها

نویسنده : کامران داوری؛ امیر اسلامی؛ حمید عمرانیان خراسانی؛ هاشم درخشان و محمد سالاریان

مترجم : -

قیمت :

کتاب الکترونیکی مدیریت پایای آب زیرزمینی

نویسنده : کامران داوری و هاشم درخشان

مترجم : -

قیمت :

آمار و احتمال، مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب

نویسنده : بیژن قهرمان

مترجم : -

قیمت :

رگرسیون چندگانه مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب

نویسنده : قهرمان بیژن

مترجم : -

قیمت :

مستندسازی آلودگی آب‌های زیرزمینی

نویسنده : زاپورزوک

مترجم : قهرمان بیژن- انتظاری فرید

قیمت :

مبانی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

نویسنده : کامران داوری

مترجم : -

قیمت :