انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

گندم محصولی استثنایی

نویسنده : هربرت ویزر و همکاران

مترجم : کمال شهبازی هومونلو، رسول فخاری و محمد حسن‌زاده

قیمت :

انگلیسی برای دانشجویان زراعت

نویسنده : غدیری حسین

مترجم : -

قیمت :

آزمون های جوانه زنی و قدرت بذر

نویسنده : گلعذانی قاسم

مترجم : -

قیمت :

روش های آزمون سلامت بذر

نویسنده : انجمن بذر

مترجم : قاسمی گلعذانی کاظم

قیمت :

کشت ارگانیک سبزی ها

نویسنده : جوانمردی جمال

مترجم : -

قیمت :