انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

چهارشنبه ، 17 دي 1399

چاپ سیزدهم کتاب «آشنایی با مهندسی شیمی» منتشر شد

اشتراک گذاری

کتاب حاضر حاصل تلاشی است که برای شناساندن رشته مهندسی شیمی به جامعه علمی، صنعتی و دانشجویان کشور به انجام رسیده است. در حال حاضر به دلیل عدم شناخت از توانایی های دانش آموختگان این رشته، شاهد به کارگیری فارغ التحصیلا ن رشته های مهندسی مکانیک، صنایع غذایی، کشاورزی و شیمی به جای مهندسان شیمی در طراحی، برآورد، احداث، تولید و گسترش و توسعه فرآیندها هستیم. کوشش شده بنای شکل گیری کتاب بر اختصار و پرهیز از ورود به جزییات و مطالب علمی تخصصی باشد تا دانشجوی تازه وارد دچار مشکل تفهمی نگردد.