انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

يک شنبه ، 19 بهمن 1399

معرفی تازه های نشر بین الملل: وقتی ترجمه دیجیتال می شود

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، کتاب «وقتی ترجمه دیجیتال می‌شود» که توسط «رنه دژاردین»، «فیلیپ لاکور» و «کلر لارسونر» تدوین شده است، نگاهی دارد به چشم‌انداز دیجیتال در عرصه ترجمه و مطالعات ترجمه.

اثرات مثبت و منفی فناوری‌های دیجیتال در ترجمه، نه تنها صنعت ترجمه بلکه مطالعات در حوزه ترجمه را نیز %