انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

شنبه ، 05 تير 1400

کتاب «فضاهای شهری- مکان‌های گردشگری: قلمروهای گردشگری شهری» منتشر شد

اشتراک گذاری

کتاب «فضاهای شهری- مکان‌های گردشگری: قلمروهای گردشگری شهری» منتشر شد

این کتاب به‌منظور آشنایی دانشجویان، کارشناسان و مدیران برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با مفاهیم کالبدی و فیزیکی فضای شهری و بهره‌برداری آنان در برنامه‌ریزی مکان‌های شهری و تغییر کاربری‌های موضوع گردشگری تدوین شده است. 
رویکرد تجربه‌گرای این کتاب نسبت به ساختارهای حکومتی کلان و محلی به‌منظور ساماندهی مکان‌های شهری در جهت بهره‌برداری در صنعت گردشگری و تأکید آن بر افزایش رضایت‌مندی جامعه میزبان و بازدیدکننده، تأثیر بسیار مثبتی بر حفظ، ساماندهی فضا و فعال‌کردن قلمروهای متروکه و فاقد کاربری ارزشمند،  دارد.
کتاب حاضر با ارائه نمونه‌های مورد مطالعه از نقاط مختلف جهان و به‌ویژه شهرهای با سابقه تاریخی به‌عنوان مقصد گردشگری، راه‌گشای متخصصان برنامه‌ریزی شهری و گردشگری خواهد بود.