انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

شنبه ، 17 مهر 1400

کتاب الکترونیکی «سیمای گردشگران ایران» منتشر شد

اشتراک گذاری

کتاب الکترونیکی «سیمای گردشگران ایران» منتشر شد.

کتاب «سیمای گردشگران ایران»، نتایج حاصل از «پیمایش ملی ارزش‌ها نگرش‌ها و رفتارشناسی گردشگری ایران» است. این پیمایش در دو بخش اجرا شده است. 
الف) بخش گردشگری داخلی  که به بررسی نگرش‌ها و رفتار ایرانیان در سفرهای گردشگری پرداخته است. 
ب) بخش گردشگری خارجی  که نگرش‌ها و تصورات و رفتار خارجیانی را که به ایران سفر کرده‌اند، بررسی می‌کند. 
در هر دوی این پیمایش‌ها، هدف آن بوده که فضای ذهنی و رفتاری گردشگران مشخص شود. به‌عبارتی، بدانیم که در ذهن گردشگران در خصوص خدمات و تجربه گردشگری آنان چه می‌گذرد و در طول سفر چه رفتارهایی را در چارچوب زنجیره خدمات گردشگری و غیر آن انجام می‌دهند. در بررسی فضای ذهنی گردشگران، نگرش کلی آنان به گردشگری، علایق، ترجیحات و معیارهای آنان در انتخاب همسفران، مقصد گردشگری، وسیله نقلیه، مکان اقامتی، جاذبه‌های گردشگری، وعده‌های غذایی و خرید و سوغات پرسیده شده است. همچنین در هر کدام از موارد مذکور انگیزه، احساس امنیت یا نگرانی و میزان رضایت آنان از آنچه در طول سفر انتخاب یا تجربه کرده‌اند نیز سنجیده شده است. 
در مورد گردشگران خارجی سفرکرده به ایران، سوای موارد فوق، تصور آنان از مقصد گردشگری ایران پیش از سفر به این کشور و پس از آن، پرسیده شده است. بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد با تدوین یافته‌های حاصل از این پیمایش بتوان تصویر جامعی از ذهنیت و رفتار گردشگری در ایران (شامل گردشگران داخلی و خارجی) ارائه کرد. 
یافته‌های حاصل از این پیمایش درمجموع، نشان می‌دهند که گردشگران داخلی و خارجی ایران در سفر گردشگری خود چه تجربه و مصارفی دارند و در مورد تجربه گردشگری خود چه فکر می‌کنند. امید است با تکرار منظم این پیمایش در بازه‌های زمانی مشخص، بتوان توصیف زمان‌مندی از تغییرات و تطورات رفتارها و نگرش‌های گردشگران داخلی و خارجی ایران داشت. 

خرید نسخه الکترونیکی کتاب از سایت فیدیبو