انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

شنبه ، 04 دي 1400

کتاب علف‌کش‌ها و فناوری کاربرد آنها منتشر شد.

اشتراک گذاری

علف‌های‌هرز زاییده دست بشر و همراهان جدایی‌ناپذیر عملیات کشاورزی هستند. کنترل علف‌های‌هرز طی اعصار گذشته در شمار طاقت‌فرساترین فعالیت‌های کشاورزی بود تا اینکه با معرفی علف‌کش‌ها وارد مرحله نوینی شد. کنترل شیمیایی از جمله اعجازهای عصر فناوری است. اکنون به‌نظر می‌رسد که علف‌کش‌ها منبعی تجدید‌ناپذیر هستند. طی بیش از سه دهه گذشته هیچ محل عمل علف‌کش مهم جدیدی کشف نشده است. معرفی علف‌کش‌ها با محل عمل جدید نیز با چالش‌های اساسی همراه است. از سویی دیگر مقاومت به علف‌کش‌ها به عنوان یک چالش جهانی روزبه‌روز در حال گسترش است. بر این اساس زمان آن رسیده است که نه فقط به دلیل تبعات زیست‌محیطی، بلکه برای رعایت ملاحظات اقتصادی نیز به کاربرد صحیح علف‌کش‌ها همت گمارد. حفظ علف‌کش‌ها در درازمدت و باقی‌ماندن آنها در شمار گزینه‌های مدیریت علف‌های‌هرز نیازمند کاربرد منطقی و اصولی آنهاست. افزایش سطح دانش و آگاهی بهره‌برداران درباره علف‌کش‌ها و روش صحیح کاربرد آنها در تلفیق با سایر عوامل کنترل‌کننده از جمله ارکان رهیافت مدیریت پایدار علف‌های‌هرز محسوب می‌شود.

در پی استقبال مناسب از ویراست اول و دوم کتاب «علف‌کش‌ها و روش‌های کاربرد آنها» سومین ویرایش آن با عنوان جدید «علف‌کش‌ها و فناوری کاربرد آنها» با تغییرات اساسی به همت 30 نفر از پژوهشگران علف‌های‌هرز کشور به منظور ارتقای سطح دانش مربوطه به رشته تحریر درآمد.

برای آشنایی با مشخصات کتاب و مطالعه فهرست و پیشگفتار، می‌توانید به صفحه کتاب در سایت انتشارات مراجعه کنید.